Deutsch-Bulgarische Straßentier- Nothilfe e.V. - Tierheime in Dobrich, Schumen und Rousse
 
Zuhause gesucht
Hunde in Rousse
Hunde in Sofia
Zuhause gesucht von Hunden die bereits in Deutschland sind
Katzen in Bulgarien
Zuhause gesucht von anderen Notfällen
 
 
Unsere Tierheime
 
 
Wenn Sie helfen wollen
 
Patenschaften und Vermittlungen
 
Unser Schulprojekt
 
Unsere Tierbücher
 
Unser Verein
 
Fotoimpressionen
 
Kontakt und Impressum
 
Links
 
Gästebuch
site search by freefind
 
Datenschutzerklärung
 
Wenn Sie uns verlinken möchten
Verlinkung
bitte klicken

Deutsch-Bulgarische Stra?entier- Nothilfe e.V. - Tierheime in Dobrich, Schumen und Rousse
Deutsch-Bulgarische Stra?entier- Nothilfe e.V. - Tierheime in Dobrich, Schumen und Rousse Deutsch-Bulgarische Stra?entier- Nothilfe e.V. - Tierheime in Dobrich, Schumen und Rousse Deutsch-Bulgarische Stra?entier- Nothilfe e.V. - Tierheime in Dobrich, Schumen und Rousse Deutsch-Bulgarische Stra?entier- Nothilfe e.V. - Tierheime in Dobrich, Schumen und Rousse Deutsch-Bulgarische Stra?entier- Nothilfe e.V. - Tierheime in Dobrich, Schumen und Rousse Deutsch-Bulgarische Stra?entier- Nothilfe e.V. - Tierheime in Dobrich, Schumen und Rousse Deutsch-Bulgarische Stra?entier- Nothilfe e.V. - Tierheime in Dobrich, Schumen und Rousse

П О К А Н А

30.05.2013:

П О К А Н А
за извънредно общо събрание на членовете
на сдружение „ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ”


Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА
ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ  във връзка с т. 8 от
раздел VІ на Устава на сдружението свиква извънредно общо събрание на
15.06.2013г. в 11:00 часа в гр. София, п.к. 1142, ул. „Граф Игнатиев” 45,
при следния дневен ред:

1. Откриване и закриване на клонове на сдружение „ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА
ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ”;
2. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе
същия ден в 12:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

 nach oben

nach oben

nach oben

nach oben

 

 

 
Deutsch-Bulgarische Straßentier-Nothilfe e.V., Melanchthonstr. 32 A, 02826 Görlitz
 


Quicklinks
Unsere Invaliden
Unsere Invaliden
 
Dringend  
Dringend Zuhause gesucht
Hundehütten
Hundehütten
 
Spendenkonto
Geldspenden
Verein Deutsch-Bulgarische Straßen-
tier-Nothilfe e.V.
Kto.Nr. 340002903, BLZ 518 500 79,
Sparkasse Oberhessen
IBAN: DE44 5 185 0079 0340 0029 03
SWIFT-BIC.: HELADEF 1FRI
Spenden per
Geldspenden
 
Kontakt/Vermittlung
Kontakt und Vermittlung
 
Zuhause gesucht
Zuhause gesucht von Hunden in Rousse
 
Patenschaft
übernehmen
zum Formular