04 Февруари 2014:

ПОКАНА
за
                     провеждане на общо събрание на сдружение
             „ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ”

 

       Управителният съвет на сдружение „ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ”, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на  сдружението на 06.03.2014 година, от 18 часа, в град София, район "Лозенец", кв. "Хладилника", местност "Погребите", ул. "Люба Величкова" №48, при следния дневен ред:

1. Вземане решение за закриване на Клон на сдружение „ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ” със седалище и адрес на управление град Русе, улица Доростол №30, вх.1, ет.1 и заличаването му в регистъра за юридически лица с нестопанска цел.
2. Освобождаване на управителя на клона Катерина Красимирова Маркова  с постоянен адрес: гр. Русе, ул. "Доростол" 30, от длъжност.
3. Вземане решение за промяна на седалището и адреса на управление на сдружението „ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ”, както следва –  от град София, район Средец, улица „Граф Игнатиев” №45, на  град Русе, местност „Слатина” №29.
4. Освобождаване на ЛОЗИНКА БАКАЛСКА, гражданка на Федерална Република Германия, с постоянен адрес:  град София, ул. „Граф Игнатиев" 45, като член на Управителния съвет на сдружението и като изпълнителен директор.
5. Избор на член на Управителния съвет на сдружението и изпълнителен директор.
6. Приемане промени в Устава на сдружението във връзка с промяната на седалището и адреса на управление на сдружението.
 7. Разни.

 

   Поканват се всички членове на клуба, да вземат участие лично или чрез упълномощени лица.
 
    При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието да се проведе същия ден в 19 часа на същото място и при същия дневен ред. Материалите по дневния ред ще бъдат на разположение на членовете на клуба след 05.02.2014 г. всеки работен ден от 9 до 17 ч. в офиса на сдружението в град София.

  

                                                 От Управителния съвет на сдружение
                                                „ГЕРМАНО-БЪЛГАРСКА ПОМОЩ ЗА ЖИВОТНИТЕ”

Spendenkonto:
Verein Deutsch-Bulgarische Straßentier-Nothilfe e.V.
Kto.Nr. 340002903,
BLZ 518 500 79,
Sparkasse Oberhessen
IBAN: DE44 5 185 0079 0340 0029 03
SWIFT-BIC.: HELADEF 1FRI
Internet: www.db-tierhilfe.de
Kontakt:

G. Dimitrov,
Tel.: 0171/9946973
E-Mail: dt-bgTierhilfe.Dimitrov@t-online.de